Search results for "टुप्‍मेप्‍मा"

टुप्‍मेप्‍मा [ʈup‍mep‍ma] क्रि. भेटघाट गराउनु (sem. domains: 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा.)
Comments (0)