Search results for "टेन्‍मा"

टेन्‍मा [ʈen‍ma] क्रि. 1मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
2मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.) 3भनेको कुरा मान्‍नु (sem. domains: 4.3.4 - असल गर्नु.)
Comments (0)

 

हाट्‌लेचा टेन्‍मा [haʈ‌letsa ʈen‍ma] ना. पुनः प्रसारण (sem. domains: 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु.)
Comments (0)