Search results for "टेप्‍मा"

आकिटेप्‍मा [akiʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति वटा how many आङागा ठिमेक्‌ गोडा मेर्‌बाचि उयुङ्‌ग्‍वा खान्‍नाना आकिटेप्मा मेर्‌बाचि उयुङ्‌ग्‍वा॥ मेरो दश वटा बाख्राहरू छन्‌ तिम्रो कति वटा बाख्राहरू छन्‌।
Comments (0)

 

आम्‍टेप्‍मा [am‍ʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
(sem. domains: 8.3.7.9 - महत्‍व.)
Comments (0)

 

इम्‍टेप्‍मा [im‍ʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
(sem. domains: 8.3.7.9 - महत्‍व.)
Comments (0)

 

खोट्‌टेप्‍मा [kʰoʈ‌ʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
(sem. domains: 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.)
Comments (0)

 

टेप्‍मा [ʈep‍ma] क्रि. 1छोप्‍नु to cover
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.7 - छोप्‍नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
2छेकिनु to be stopped or hindered
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
(sem. domains: 8.3.3.2.1 - छाया.)
4पुर्नु to fill up
(sem. domains: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर.)
Comments (0)

 

टेप्‍माबिमा [ʈep‍mabima] क्रि. छोपिदिनु (sem. domains: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु.)
Comments (0)

 

टेप्‍मायाक्‍मा [ʈep‍majak‍ma] क्रि. छोपि राख्‍नु (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
Comments (0)

 

नाट्‍टेप्‍मा [naʈ‍ʈep‍ma] वि. अलिकति little
Comments (0)

 

याटेप्‍मा [jaʈep‍ma] क्रि.वि. त्यत्‍ति (emphatic) that much, so much
Comments (0)

 

योटेप्‍मा [joʈep‍ma] क्रि.वि. त्यति that much
Comments (0)

 

हाप्‍लाटेप्‍मा [hap‍laʈep‍ma] क्रि. प. 1जाँड ओथारो राख्‍नु 2छोप्‍नु to cover, to hide
Comments (0)

 

हिटेप्‍मा [hiʈep‍ma] क्रि.वि. त्यत्‍ति (emphatic) that much, so much
Comments (0)