Search results for "टेम्‍मा"

आलोगा टेम्‍मा [aloga ʈem‍ma] क्रि. प. भनेको कुरा मान्‍नु to agree, to obey (sem. domains: 4.5.3.4 - नियुक्त गर्नु, प्रतिनिधि सदस्‍य, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
Comments (0)

 

टेम्‍मा [ʈem‍ma] क्रि. 1छाम्‍नु to feel, to touch, to grope
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 2.3.3 - स्वाद.)
2बजाउनु to cause to sound, to play on a musical instrument, to strike (gong, bell)
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to admit, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
4मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा मिटेम्‍मा [niŋ‌g‍wa miʈem‍ma] क्रि. प. मन नमान्‍नु (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु.)
Comments (0)

 

मिटेम्‍मा [miʈem‍ma] क्रि. 1विरोध गर्नु to protest (sem. domains: 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु, 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु.) 2नमान्‍नु (sem. domains: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु, 3.4.2.1.3 - घृणा, 3.3.5.1 - ग्रहण.) 3असहमत जनाउनु (sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु.) 4इन्‍कार गर्नु to reject (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.)
Comments (0)

 

हाट्‌लेचा टेम्‍मा [haʈ‌letsa ʈem‍ma] क्रि. प. 1पुनः छुनु (sem. domains: 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु.) 2पुन: मान्‍नु
Comments (0)