Search results for "टोकाना"

ओटोकानाइ टामा [oʈokanai ʈama] क्रि. प. अगाडि पुग्‍नु to reach ahead (sem. domains: 7.2.5.1 - पहिले जानु.)
Comments (0)

 

ओटोकानाङि [oʈokanaŋi] क्रि.वि. अगाडि before, in front of, forward, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
Comments (0)

 

ओटोकानाङि केङ्‌ना [oʈokanaŋi keŋ‌na] ना. अगौटे फल new fruit; first fruit (sem. domains: 6.2.5.1 - अगौटे (पहिलो) फलहरू.)
Comments (0)

 

टोकाना [ʈokana] ना. 1पहिला (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.) 2अगाडि before, in front of, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 8.6.1 - सामु.)
3सम्‍मुख facing, in front of
(sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम.)
Comments (0)

 

टोकानाइ [ʈokanai] ना. अगाडि before, in front of, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 8.5.1.1 - अगाडि, 8.6.1 - सामु, 8.4.5.2 - अगाडि.)
Comments (0)

 

टोकानाङि [ʈokanaŋi] ना. अगाडि before
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 8.5.1.1 - अगाडि.)
Comments (0)

 

आङ्‌गुलिक्ङा टोङ्‌मा [aŋ‌gulikŋa ʈoŋ‌ma] क्रि. प. औँलाले ताक्‍नु ठिबाङ्‌ याप्‌मि याक्‍लेटुनाङा आङ्‌गुलिक्‍ङा टोङ्‌मा याक्‍मा नुङ्‌ना ओटोकानाङि खाम्‍माउङ्‌डोक्‌ लोमालाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ एक जना मानिस सँग रिस उठ्‌यो भने औँलाले ताक्‍नु भन्‍दा उसको सामु गएर नै सम्‍झाउनु पर्छ। (sem. domains: 8.3.2.3.1 - औल्याँएको.)
Comments (0)