Search results for "टोम्‍भो"

टोम्‍भो [ʈom‍bʰo] क्रि.वि. माथि up, the top, above, on top of
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि, 8.5.2.4 - माथि.)
Comments (0)

 

टोम्‍भो ठामा [ʈom‍bʰo ʈʰama] क्रि. प. माथि पर्नु (sem. domains: 7.2.2.4 - माथि चल्‍नु.)
Comments (0)