Search results for "ठुम्‍मा"

घुरकि ठुम्‍मा [gʰurʌki ʈʰum‍ma] क्रि. प. अरू कसैलाई घुर्काउनु (sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु.)
Comments (0)

 

ठुम्‍मा [ʈʰum‍ma] वि. 1बाक्‍लो thick, dense, coarse
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2मोटो fat, thick, solid, dense
(sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)
Comments (0)