Search results for "ठुम्‍लोक्‌ चोक्‍मा"

ठुम्‍लोक्‌ चोक्‍मा [ʈʰum‍lok‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1बाक्‍लो पार्नु thicken (sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.) 2मोटो बनाउनु to make thick
Comments (0)