Search results for "ठेना"

ओटेहेक्‌ ठेना [oʈehek‌ ʈʰena] ना. हाकिम administrator, executive official, officer in charge
(sem. domains: 4.5.1 - अधिकारमा मान्‍छे.)
Comments (0)

 

टुक्‍लोक्‌ ठेनाडेन्‌ [ʈuk‍lok‌ ʈʰenaɖen‌] ना. ज्यादै ठूलो ठाउँ (sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)

 

ठेट्‍ठेना [ʈʰeʈ‍ʈʰena] वि. धेरै ठूलो bigger one
Comments (0)

 

ठेट्‌ठेना चेक्‍मा [ʈʰeʈ‌ʈʰena tsek‍ma] क्रि. प. ठूलो आवाजले बोल्‍नु speak loudly (sem. domains: 2.3.2.3 - आवाजको किसिम.)
Comments (0)

 

ठेना [ʈʰena] वि. 1ठूलो big, large
, big, large, wide, tall, high, loud, severe, serious, too big, loose, important, great, powerful, influential, senior, the great, the powerfulness, the elder, turn up volume, make something larger
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.2 - ठूलो, 5.1.1.3 - खाट, ओछ्यान, पलङ, 1.1.1.3 - ग्रह, 8.2.3 - बाक्‍लो.)
2विशाल great, large, huge, tremendous, grand, ample
(sem. domains: 1.1 - आकाश.)
Comments (0)

 

ठेनाडेन् [ʈʰenaɖen] ना. ठूलो ठाउँ big place
Comments (0)

 

ठेनापाङ्‌ [ʈʰenapaŋ‌] ना. मुल घर main house (sem. domains: 6.5.1.1 - घर.)
Comments (0)

 

ठेनासाम्‍बोक्‌ [ʈʰenasam‍bok‌] ना. ठूलो कोदो a kind of millet, edible grain (sem. domains: 6.2 - कृषि.)
Comments (0)

 

ठेनाहोङ्‌ [ʈʰenahoŋ‌] ना. ठूलो नदी big river (sem. domains: 1.3.1.1 - महासागर, ताल.)
Comments (0)

 

आङ्‌मा [aŋ‌ma] क्रि. 1उखेल्‍नु to pull up, to tear up by the roots, to uproot
चामा लालिक्‌ आङ्‌मा खेरोक्‌ युङ्‌ग्‍वा॥ धानको बिउ उखेल्‍नु त्‍यति कै छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.)
2ढल्‍नु to fall down, to lie down, to decline
(sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा.)
3सहनु to bear, to tolerate, to endure, to suffer, to have patience, to put up with
ना ओओङा आड्‌डिक्‌ ठेना याङ्‌छामा आङ्‌मा आङ्‌डुए॥ यो बालकले अति ठूलो दुःख सहनु सहायो। (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 7.2.1.5.1 - चिप्‍लनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.3.1.5 - धैर्यवान.)
4उखेलिनु to be pulled up, to be torn up by the roots, to be uprooted
चिप्‍चोबा उभुङ्‌मा आङ्‌माडोक्‌ कोन्‍नेट्‌नि आप्‍पे आङ्‌सा खाडे॥ उतिसको बोट उखेल्‍नु नै परेन आफै उखेलिएर गयो। (sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा, 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

आन्‍याँ [an‍jã] सर्व. 1हामी we
ना ठेना पाङ्‌म्‍बाक्‌ आन्‍याँ आठपहरिया छोङ्‌बाचि छुम्‍माना पाङ्‌ ए॥ यो ठूलो घर चाहिँ हामी आठपहरिया जातिहरूको भेला घर हो।
2हाम्रो our; ours
ना ठेट्‌युगेट्‌ना आन्‍याँ बेङ्‌सि ए॥ यो देखिएको हाम्रो खेत हो।
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)