Search results for "ठोट्‌लाप्‍मा"

ठोट्‌लाप्‍मा [ʈʰoʈ‌lap‍ma] क्रि. दह्रो समात्‍नु (sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु.)
Comments (0)