Search results for "ठोट्‌"

ठोट्‌ [ʈʰoʈ‌] ना. 1कसिलो tight, fastening
(sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
2बलियो strong, lasting
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
3दह्रो firm, stout
(sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)
Comments (0)

 

ठोट्‌ चोक्‍मा [ʈʰoʈ‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1कसिलो बनाउनु to make tight (sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.) 2दह्रो बनाउनु to make strong
Comments (0)

 

ठोट्‌ रेक्‍मा [ʈʰoʈ‌ rek‍ma] क्रि. प. 1कसेर बाँध्‍नु to tighten, to make tight (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.) 2कसिलो बाँध्‍नु (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.)
Comments (0)

 

ठोट्‌ लिमा [ʈʰoʈ‌ lima] क्रि. प. कसिलो हुनु to tight (sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)

 

ठोट्‌टुन्‌ [ʈʰoʈ‌ʈun‌] क्रि. न चाख (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ठोट्‌ना [ʈʰoʈ‌na] वि. 1बलियो strong, lasting, hard
(sem. domains: 8.2.4.1 - संकुचित, 8.2.3 - बाक्‍लो, 8.2.4 - फराकिलो.)
2कसिलो tight, fastening
(sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)

 

ठोट्‌मा [ʈʰoʈ‌ma] क्रि. चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
Comments (0)

 

ठोट्‌लाप्‍मा [ʈʰoʈ‌lap‍ma] क्रि. दह्रो समात्‍नु (sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु.)
Comments (0)

 

ठोठोरो ठोट्‌ना [ʈʰoʈʰoro ʈʰoʈ‌na] वि. 1बलियो strong
(sem. domains: 8.2.4 - फराकिलो.)
2कसिलो tight, fastening
Comments (0)

 

ठोठोरोठोट्‌ [ʈʰoʈʰoroʈʰoʈ‌] वि. दह्रो firm, stout
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)

 

पिकिनिक्‍ठोट्‌ [pikinik‍ʈʰoʈ‌] वि. 1कसिएको tightly 2टनक्‍क tightly
Comments (0)

 

पिनिक्‍ठोट्‌ लिमा [pinik‍ʈʰoʈ‌ lima] क्रि. प. 1तन्‍किनु (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.) 2तनक्‍क हुनु
Comments (0)

 

पिनिक्‍ठोट्‌ साप्‍मा [pinik‍ʈʰoʈ‌ sap‍ma] क्रि. प. 1तन्‍काउनु stretch, grow long, brace up
(sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो.)
2तनक्‍क तन्‍किनु
Comments (0)