Search results for "डेन्‌"

आटुप्‍डेन्‌ [aʈup‍ɖen‌] क्रि.वि. कानेर्कोसि fourth day
Comments (0)

 

काडेन्‌ [kaɖen‌] ना. बस्‍ने वा कुनै ठाउँ living place
Comments (0)

 

खाङ्‌डेन्‌ [kʰaŋ‌ɖen‌] क्रि.वि. निकोर्सि on the fourth day from today, two days after tomorrow
(sem. domains: 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

छिङ्‌डेन्‌ [tsʰiŋ‌ɖen‌] क्रि.वि. पर्सि the day after tomorrow, coming third day
(sem. domains: 1.1.3 - मौसम, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

छिन्‍डेन्‌ [tsʰin‍ɖen‌] क्रि.वि. पर्सि the day after tomorrow, coming third day
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
Comments (0)

 

टुक्‍लोक्‌ ठेनाडेन्‌ [ʈuk‍lok‌ ʈʰenaɖen‌] ना. ज्यादै ठूलो ठाउँ (sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)

 

डेन्‌ [ɖen‌] ना. 1ठाउँ place
(sem. domains: 8.5.3 - ठाउँमा हुनु, 1.1.2 - हावा.)
2स्‍थान place, residence
(sem. domains: 8.5 - स्‍थान, 3.2.5 - बिचार.)
Comments (0)

 

डेन्‌ लाप्‍मा [ɖen‌ lap‍ma] क्रि. प. ठाउँ ओगट्‍नु occupy the land, place (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
Comments (0)

 

बाङ्‌ना डेन्‌ [baŋ‌na ɖen‌] ना. फराकिलो ठाउँ wide place (sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)

 

मोज्‍जाना डेन्‌ [mod‍dzana ɖen‌] ना. राम्रो स्‍थान good place (sem. domains: 8.5.3 - ठाउँमा हुनु.)
Comments (0)

 

युङ्‌माडेन्‌ सोम्मा [juŋ‌maɖen‌ somma] क्रि. प. बसाइ सार्नु to change residence; to shift from on village to another (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु.)
Comments (0)

 

साम्‍डानाडेन्‌ [sam‍ɖanaɖen‌] ना. छुट्‍टिएको ठाउँ (sem. domains: 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध.)
Comments (0)

 

हान्‍डेन्‌ [han‍ɖen‌] ना. भोलि tomorrow, day after today, the next day, on the morrow, on the next day
(sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

हुजिट्‌ना डेन्‌ [hudziʈ‌na ɖen‌] ना. साँघुरो ठाउँ
Comments (0)

 

होङ्‌माडेन्‌ [hoŋ‌maɖen‌] ना. उत्‍पति स्‍थल origin, foundation ground
Comments (0)

 

होम्माडेन्‌ [hommaɖen‌] ना. 1मुल root, source, spring, origin, starting point, foundation
(sem. domains: 5.6.2 - नुहाउनु.)
2उद्‍गम स्‍थान origin, foundation
Comments (0)

 

टामा खाप्‍मा [ʈama kʰap‍ma] क्रि. प. आवत जावत गर्नु काइले काइले आनि पोङ्‌मा डेन्‌ङि टामा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ कहिले कहिले आफ्‍नो जन्‍म स्‍थानमा आवत जावत गर्नु पर्छ। (sem. domains: 7.3.8 - यातायात.)
Comments (0)