Search results for "ढाउ"

ठाङ्‌मा [ʈʰaŋ‌ma] 1क्रि.वि. उकालो ascent, acclivity, upward slope
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु.)
2क्रि. चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
3क्रि. जोख्‍नु to weigh, to balance
, weigh, weigh up, balance
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
4क्रि. तौलनु to weigh, to balance, to compare, to estimate
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
5क्रि.वि. माथि तिर (sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.) 6क्रि. चढ्‍नु to climb to ascend, to ride
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

ठाङ्‌मेप्‍मा [ʈʰaŋ‌mep‍ma] क्रि. 1चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
(sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
2जोख्‍न लगाउनु
Comments (0)

 

ढाउ [ɖʰau] ना. फलाम iron
(sem. domains: 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
Comments (0)

 

पढाँचोगु [pʌɖʰãtsogu] क्रि. पढाउनु to cause to be read, to teach, to educate, to instruct, to train
Comments (0)

 

पुट्‌टाबढाउ [puʈ‌ʈabʌɖʰau] ना. हर्क बढाइ birth ceremony of first born boy baby (sem. domains: 2.6.3.9 - जन्‍म समारोह.)
Comments (0)

 

पोमेट्‌मा [pomeʈ‌ma] ना. 1बढ्‍न लगाउनु (sem. domains: 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित.) 2अघि बढाउनु (sem. domains: 8.5.2.1 - अगाडि सर्नु.) 3बढाउनु to enlarge, to increase
(sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
Comments (0)

 

पोमेप्‍मा [pomep‍ma] क्रि. 1अघि बढाउनु (sem. domains: 8.5.2.1 - अगाडि सर्नु.) 2बढ्‌न दिनु 3बढाउनु to enlarge, to increase
(sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
Comments (0)

 

माक्‍मा [mak‍ma] क्रि. 1डढाउनु burn
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
2कालो हुनु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 5.6.1 - सफा, फोहोर.)
Comments (0)

 

माग्मा [magma] क्रि. 1देख्‍नु to see, to look at, to observe, to behold
, see, observe, perceive, anticipate, realize, consider
2डढाउनु burn
3जलाउनु burn, light
Comments (0)

 

माङ्‌जा [maŋ‌dza] ना. 1पूजामा चढाउने भात (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2भगवानलाई चढाउने प्रासाद offerings in a worship
Comments (0)