Search results for "ढाङ्‌गाक्‌ ढाङ्‌गाक्‌"

ढाङ्‌गाक्‌ ढाङ्‌गाक्‌ [ɖʰaŋ‌gak‌ ɖʰaŋ‌gak‌] क्रि.वि. लमक्‍क लमक्‍क ( लामो फड्‍का हालेर हिँड्‌ने) (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)