Search results for "ढाम्‍लेङ्‌वाम्‍लेङ्‌ लिमा"

ढाम्‍लेङ्‌वाम्‍लेङ्‌ लिमा [ɖʰamleŋ‌wam‍leŋ‌ lima] क्रि. प. लरबराउनु to falter, to stammer, to be unable to stand up
(sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)