Search results for "ढुरि"

ढुरि [ɖʰuri] ना. छाना sloping roof
(sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु, 6.5.2.2 - छत, छाना.)
Comments (0)