Search results for "नाइ"

ओटाकानाइ [oʈakanai] क्रि.वि. अगाडि before, in front of, forward, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
Comments (0)

 

ओटोकानाइ टामा [oʈokanai ʈama] क्रि. प. अगाडि पुग्‍नु to reach ahead (sem. domains: 7.2.5.1 - पहिले जानु.)
Comments (0)

 

खोनाइ [kʰonai] 1क्रि.वि. कहाँ in what place, where
(sem. domains: 8.5.1.7 - अनिश्‍चत ठाउँ, 8.5.5 - विशेष सम्‍बन्‍धहरू.)
2प्रश्‍न.वा. कहाँ नेरा
Comments (0)

 

झेल्कानाइ ठेन्‍मा [dzʰelkanai ʈʰen‍ma] क्रि. प. जेलमा हाल्‍नु imprison
Comments (0)

 

टोकानाइ [ʈokanai] ना. अगाडि before, in front of, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 8.5.1.1 - अगाडि, 8.6.1 - सामु, 8.4.5.2 - अगाडि.)
Comments (0)

 

टोनाइ [ʈonai] क्रि.वि. माथि up, upstairs, the top, above
(sem. domains: 8.5.5 - विशेष सम्‍बन्‍धहरू.)
Comments (0)

 

नाइ [nai] क्रि.वि. यहाँ here, in this place, hither
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
Comments (0)

 

निङ्‌गिरिक्‌ [niŋ‌girik‌] ना. 1नाभि navel
(sem. domains: 2.1.2 - टाउको र हात नभएको मूर्ति वा सालिक.)
2नाइटो navel
Comments (0)

 

निङ्‌घिरिक्‌ [niŋ‌gʰirik‌] ना. नाइटो navel, downward tip of a churning stick
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

पेटेनेबा [peʈeneba] ना. सानाइ clarient (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
Comments (0)

 

पुट्‌टुङ्‌बा [puʈ‌ʈuŋ‌ba] ना. 1सानो दमाहा small drum (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.) 2बेलुन आकारमा बनाइ खेलाइने खेलाउन (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
Comments (0)

 

याङ्‌गामा [jaŋ‌gama] ना. 1माछा बोक्‍ने चोयाको टोकरी bamboo basket 2सानो झोला 3डोरीबाट बनाइएको झोला (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
Comments (0)