Search results for "नामा"

आनामाने [anamane] ना. साहिँलो the third eldest by birth
Comments (0)

 

इनामा [inama] वि.बो. 1धिक्‍कार condemnation, reproach, contempt, curse interj., fire! accursed be! woe; damn!
इनामा! ओचाफेन्‍ना टोॽवा काचोक्‍बाचि खानिङा साजाए आटुबुम्‍टुम्‌॥ धिक्‍कार! खराब काम गर्नेहरू तिमीहरूले सजाय पाउने छौ
2थुइय्य (sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था, 8.1.5.2 - कुनै पनि.) 3बे कामे इनामा, खान्‌ पिच्‍छाउम्‌ खोड्‌डेना होला! बे कामे/थुइय्य, तँ केटा त कस्तो होला!
Comments (0)

 

इनामा लिसे [inama lise] वि. बेकाम भएको useless
Comments (0)

 

इनामासोङ्‌ [inamasoŋ‌] वि.बो. बे कामे useless
Comments (0)

 

एक्‍कोनामारि [ek‍konamari] क्रि. एउटा घुँडाले टेकेर बस्‍नु to kneel down (sem. domains: 7.1.4 - घुँडा टेक्‍नु.)
Comments (0)

 

ङेमा नामा [ŋema nama] क्रि. प. गन्‍न छोड्‍नु (sem. domains: 8.1.2 - गणना.)
Comments (0)

 

चाट्‌ला नामा [tsaʈ‌la nama] क्रि. प. बानी परिवर्तन गर्नु (sem. domains: 4.3.8 - व्‍यवहार परिवर्तन.)
Comments (0)

 

चामा नामा [tsama nama] क्रि. प. 1खाना छोड्‍नु 2खेल्‍नु छोड्‍नु
Comments (0)

 

चोक्‍मानामा [tsok‍manama] क्रि. प. 1गर्न छोड्‍नु to stop (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.) 2स्‍थगित गर्नु to postpone
Comments (0)

 

छोट्‌ नामा [tsʰoʈ‌ nama] क्रि. प. एक्‍कासी छोड्‌नु (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)

 

टुक्‍मा नामा [ʈuk‍ma nama] क्रि. प. दुख्‍न छोड्‍नु (sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

ठोनामा [ʈʰonama] क्रि.वि. सुद्धि नभएको (स्‍त्री विशेष) foolish, stupid, dull, silly (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
Comments (0)

 

ठोनामालेना [ʈʰonamalena] क्रि.वि. चेतना नभएको unconcious (sem. domains: 3.4 - भावना.)
Comments (0)

 

नामा [nama] क्रि. 1छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 3.6.2 - विद्यालय, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 1.1.3.1 - बतास, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
2त्याग्‍नु to abandon, to forsake
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

नामाढामा [namaɖʰama] क्रि. छोडि आउनु
Comments (0)

 

भाकाराक्‌ नामा [bʰakarak‌ nama] क्रि. प. भताभुङ्‍ग छोड्‍नु (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
Comments (0)

 

मिचोक्‍ए नामा [mitsok‍e nama] क्रि. प. नगरी छोड्‍नु (sem. domains: 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु.)
Comments (0)

 

लाम्‍बो नामा [lam‍bo nama] क्रि. प. बाटो छोड्‍नु (sem. domains: 7.2.4.7 - बाटो हराउनु.)
Comments (0)

 

डागारा [ɖagara] ना. 1भार, टाँड shelf, encumbrance, shelf above the fire for drying purposes
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
2बिस्‍कुन आदि सुकाउन अगेनामाथि बनाएको टाँड (साराङ्‌)
Comments (0)