Search results for "नाम्‍बा"

आनाम्‍बा [anam‍ba] ना. मेरो ससुरा my father-in-law (sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)

 

नाम्‍बा [nam‍ba] ना. ससुरा father-in-law (sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)

 

नाम्‍बाक्‌ [nam‍bak‌] सर्व. यो this, it
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
Comments (0)