Search results for "नाम्‍मा"

आनाम्‍मा [anam‍ma] ना. 1मेरी सासु my husband's or wife's mother, my mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित, 2.6.5.2 - आइमाई.)
2मेरी सासु आमा (sem. domains: 2.6.5.2 - आइमाई.)
Comments (0)

 

कानाम्‍मा [kanam‍ma] ना. तिम्रो सासु your mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
Comments (0)

 

नाम्‍मा [nam‍ma] 1ना. सासु husband's or wife's mother, mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
2क्रि. सुँघ्‍नु to smell
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.3.3 - स्वाद.)
3क्रि. गनाउनु (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.) 4क्रि. गन्ध पाउनु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 5क्रि. माझ्‍नु to scour, to cleanse, to scrub, to polish, to wash
ठाबुट्‌ङा फु नाम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खरानीले हाँडी माझ्‍नु पर्छ। (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.)
Comments (0)

 

फुवाङ्‌फुवाङ्‌ नाम्‍मा [pʰuwaŋ‌pʰuwaŋ‌ nam‍ma] क्रि. प. 1बास्‍ना आउनु 2डुङडुङ गनाउनु
Comments (0)

 

बुङ्‌बुङ्‌ नाम्‍मा [buŋ‌buŋ‌ nam‍ma] क्रि. प. मीठो बास्‍ना आउनु (sem. domains: 4.3.4.5.2 - ध्‍यान दिनु.)
Comments (0)

 

रोगाना नाम्‍मा [rogana nam‍ma] क्रि. प. कुहिएको गनाउनु (sem. domains: 2.6.6.2 - मुर्दा.)
Comments (0)

 

सुनासुना नाम्‍मा [sunasuna nam‍ma] 1क्रि. प. अमिलो गनाउनु 2ना. नसप्रेको जाँड
Comments (0)

 

हिहि नाम्‍मा [hihi nam‍ma] क्रि. प. गुहु गुहु गन्‍हाउनु
Comments (0)