Search results for "नुलोक्‌"

ओचेट्‌नुलोक्‌ [otseʈ‌nulok‌] क्रि.वि. 1राम्रो सित (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.) 2राम्ररी well, prettily, in good or proper manner or degree, rightly, conscientiously, suitably, thoroughly
Comments (0)

 

ओचेट्‌नुलोक्‌उलि [otseʈ‌nulok‌uli] क्रि.वि. राम्रो होस् well-being (sem. domains: 4.4.5.1 - भाग्‍यमानी.)
Comments (0)

 

नुलोक्‌ [nulok‌] क्रि.वि. 1राम्ररी well, prettily, in good or proper manner or degree, rightly
(sem. domains: 1.1.3 - मौसम.)
2प्रभावकारी effective (sem. domains: 6.1.2.7 - प्रभावकारी.) 3राम्रो सँग rightly (sem. domains: 2.5 - निरोगी.) 4स्वस्‍थ hale, healthy, well, safe
(sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

नुलोक्‌ पुमा [nulok‌ puma] क्रि. प. नियालेर हेर्नु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
Comments (0)

 

छुप्‍मा [tsʰup‍ma] क्रि. 1बन्‍द गर्नु to close, shut पाङ्‌ठाङ्‌ङिगा डुवारिक्‌ ओचेट्‌नुलोक्‌ छुप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घरहरूको ढोका राम्रो सँग बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु, 5.1.1.4 - दराज.) 2खुम्‍चिनु shrink, pucker, wrinkle
आलोट्‌लिङ्‌ मिहिङा टुनाउङ्‌ छुप्‍मा छुट्‌टाडे॥ मेरो लुगा आगोले डढे पछि खुम्‍चिनु खुम्‍चियो। (sem. domains: 3.2.5.7 - कट्टरबाद विश्‍वास.)
3थुन्‍नु imprison, lock up, trap, shut, lock, close, stop up
वाजिलेट्‌चि छुॽयुम्‌ङि छुप्‍माचि कोन्‌युक्‌॥ चल्‍लाहरू खोङ्‍गीमा थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित.)
4कैद गर्नु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.) 5चाउरी पर्नु (sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)