Search results for "पासिङ्‌"

पासिङ्‌ [pasiŋ‌] 1ना. बृद्ध old (sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार, 2.6.4.4 - वयस्क.) 2वि. पाको matured, old
(sem. domains: 8.4.6.5.2 - बुढो.)
3ना. बूढो old
, old, aged, mature, (affectionate term for) husband
(sem. domains: 8.4.6.5.4 - पुरानो.)
Comments (0)

 

पासिङ्‌ याप्‌मि [pasiŋ‌ jap‌mi] ना. बृद्ध मानिस elderly man (sem. domains: 2.6.4.5 - बृद्ध मान्‍छे.)
Comments (0)

 

पासिङ्‌ लामा [pasiŋ‌ lama] क्रि. प. बूढो हुनु to be old (sem. domains: 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु.)
Comments (0)

 

पिपासिङ्‌ [pipasiŋ‌] ना. तोङ्‌बा तान्‍ने सुइरो, पिपा cask, barrel
Comments (0)