Search results for "पिच्‍छा"

पिच्‍छा [pit‍tsʰa] ना. 1बालक child, small boy, lad, babe, infant
(sem. domains: 2.6.4.2 - बालक, 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)
2केटा boy
(sem. domains: 8.4.6.5.2 - बुढो.)
Comments (0)

 

पिच्‍छा बेला [pit‍tsʰa bela] क्रि.वि. बालक काल childhood (sem. domains: 2.6.4.2 - बालक.)
Comments (0)

 

पिच्‍छा मेच्‍छा [pit‍tsʰa met‍tsʰa] ना. केटा केटी children, offspring
(sem. domains: 4.3.1.3.1 - अपरिपक्‍व.)
Comments (0)

 

पिच्‍छाचि [pit‍tsʰatsi] ना. केटा केटी children, offspring
(sem. domains: 2.6.5 - पुरुष, स्‍त्री, 2.6.4.1 - शिशु.)
Comments (0)

 

आकि मोज्‍जा [aki mod‍dza] वि. 1राम्रो अवसर good opportunity खान्‍ना लाॽवामा हिसिक्‍मा आकि मोज्‍जाना टोॽवा आटुबुएसुए॥ तिमीले नाच सिकाउने राम्रो अवसरको काम पाएका छौ। (sem. domains: 6.1.2.9 - मौका.) 2कस्‍तो राम्रो नागा पिच्‍छाचि आकि मोज्‍जा छ्‌याम्‌ ओलोसे॥ यी केटाकेटीहरू कति राम्रो गीत गए।
Comments (0)

 

आङ्‌छाप्‍मा [aŋ‌tsʰap‍ma] क्रि. हेला गर्नु to dominate पिच्‍छा मिट्‌साबाक्‌ आङ्‌छाप्‍मा लिनिगा॥ केटाकेटी भनेर हेला गर्नु हुँदैन। (sem. domains: 6.2.4.5 - तिरष्कृत वनस्‍पतिहरू.)
Comments (0)

 

इनामा [inama] वि.बो. 1धिक्‍कार condemnation, reproach, contempt, curse interj., fire! accursed be! woe; damn!
इनामा! ओचाफेन्‍ना टोॽवा काचोक्‍बाचि खानिङा साजाए आटुबुम्‍टुम्‌॥ धिक्‍कार! खराब काम गर्नेहरू तिमीहरूले सजाय पाउने छौ
2थुइय्य (sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था, 8.1.5.2 - कुनै पनि.) 3बे कामे इनामा, खान्‌ पिच्‍छाउम्‌ खोड्‌डेना होला! बे कामे/थुइय्य, तँ केटा त कस्तो होला!
Comments (0)