Search results for "पेप्‍मा"

चुवा पेप्‍मा [tsuwa pep‍ma] क्रि. प. 1पानी उघाउनु (sem. domains: 6.6.7.2 - पानी लैजाने काम.) 2पानी भर्नु
Comments (0)

 

पेप्‍मा [pep‍ma] 1क्रि. भर्नु to fill, to make full
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2ना. बान्ता vomiting, vomited, ejected
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)