Search results for "पोट्‌ होम्‍मा"

पोट्‌ होम्‍मा [poʈ‌ hom‍ma] क्रि. प. फुत्‍त निस्‍कनु (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.)
Comments (0)