Search results for "पोट्‌राकाक्‌ लिमा"

पोट्‌राकाक्‌ लिमा [poʈ‌rakak‌ lima] क्रि. प. 1एकै ठाउँ पोको पर्नु (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.) 2एकत्रित हुनु
Comments (0)