Search results for "प्‍वाँलु"

प्‍वाँलु [p‍wãlu] ना. एक प्रकारको माला garland (sem. domains: 5.4.1 - गहना.)
Comments (0)