Search results for "फाम्‍लेङ्‌ चाट्‌मा"

फाम्‍लेङ्‌ चाट्‌मा [pʰam‍leŋ‌ tsaʈ‌ma] क्रि. प. 1झुक्याउनु trick, fool, deceive
(sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)
2अल्‍मलाउनु
Comments (0)