Search results for "फुङ्‌जोम्‌ लिमा"

फुङ्‌जोम्‌ लिमा [pʰuŋ‌dzom‌ lima] क्रि. प. थुप्रो हुनु (sem. domains: 8.1.3.3 - चीजहरूको समूह.)
Comments (0)