Search results for "फुमाबिमा"

फुमाबिमा [pʰumabima] क्रि. प. सिलाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)