Search results for "फुमा"

फुमा [pʰuma] क्रि. 1सिलाउनु to cause to sew
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
2बुन्‍नु to knit, to weave, to darn, to sew, to embroider
(sem. domains: 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)
Comments (0)

 

फुमाबिमा [pʰumabima] क्रि. प. सिलाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)