Search results for "फेङ्‌मा"

टोमाफेङ्‌मा [ʈomapʰeŋ‌ma] क्रि. खन जोत गर्नु (sem. domains: 6.6.6 - जमिनको काम गर्नु.)
Comments (0)

 

फेङ्‌मा [pʰeŋ‌ma] क्रि. 1जोत्‍नु to plough
, plow, till, give burden or saddle with a difficult job or task, plow
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.3.1.1 - गाईवस्तु, 6.2 - कृषि, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु.)
2थिच्‍नु to press down, to suppress, to compress
(sem. domains: 1.1.3.6 - चट्याङ्, गड्‌यङगुडुङ्‌, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
Comments (0)

 

फेङ्‌मासा [pʰeŋ‌masa] ना. गोरुको मासु ox meat (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना, 5.2 - खाना.)
Comments (0)