Search results for "फेम्‍मा"

ओचाफेम्‍मा [otsapʰem‍ma] वि. नराम्रो बानी ugly; ill-looking (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

चाफेम्‍मा [tsapʰem‍ma] क्रि. 1नराम्रो देखिनु (sem. domains: 8.3.7.8.2 - खोट, दाग.) 2कलङ्‍कित हुनु 3नराम्रो हुनु
Comments (0)

 

फेम्‍मा [pʰem‍ma] क्रि. 1हावा चल्‍नु wind blow (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु.) 2फुकाल्‍नु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to put off, to undo
(sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.)
3गाँठो फुकाउनु (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.) 4खोल्‍नु to open, to undo, to uncover
Comments (0)

 

सोम्‍बोरोक्‍मा फेम्‍मा [som‍borok‍ma pʰem‍ma] क्रि. प. फोक्‍सो फुक्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
Comments (0)

 

हिॽवा फेम्‍मा [hiʔwa pʰem‍ma] क्रि. प. 1हावा चल्‍नु (sem. domains: 4.4.2.4 - भीषण दुर्घटना, विपत्ति.) 2आँधीबेहरी चल्‍नु (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास, 1.7.1 - प्राकृतिक.)
Comments (0)