Search results for "फोक्‍मा"

फोक्‍मा [pʰok‍ma] क्रि. 1उठाउनु to wake, to lift, to raise
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 7.3.2.4 - उचाल्‍नु, उठाउनु, 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
2उचाल्‍नु to raise, to lift, to carry
(sem. domains: 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
3बिउँझाउनु awaken, arouse
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु.)
Comments (0)

 

माङ्‌लाङ्‌ फोक्‍मा [maŋ‌laŋ‌ pʰok‍ma] क्रि. देउता उठाउने कार्य सुरुवात गर्नु
Comments (0)

 

हाप्‍लाफोक्‍मा [hap‍lapʰok‍ma] क्रि. प. ओथारो उठाउनु
Comments (0)