Search results for "फ्याङ्‌ लाप्‍मा"

फ्याङ्‌ लाप्‍मा [pʰjaŋ‌ lap‍ma] क्रि. प. 1पुरा गर्नु (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु, 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु.) 2पुरा गर्नु (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु.)
Comments (0)