Search results for "बो"

Comments (0)

 

आङ्‌बो [aŋ‌bo] ना. सल्‍लो any kind conifer or pine tree
(sem. domains: 1.5.1 - रूख.)
Comments (0)

 

आच्‌छि [at‌tsʰi] वि.बो. 1चिसो वा जाडो हुँदा बोलिने शब्‍द 2पानीले भिज्‍दा बोलिने sound produce because of cold
Comments (0)

 

आडाबो [aɖabo] ना. केटी साथी girl friend (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 7.2.5 - सम्‍मिलित हुनु.)
Comments (0)

 

आब्‍बुइ [ab‍bui] वि.बो. लड्‍न लाग्‍दा वा डर लाग्दा बोलिने शब्‍द sound produced while falling or afraid आब्‍बुइ! आङा आच्‍चुस्‍नाँ कोसाङ्‌वाट्‌टाङ्‌॥ धत्‌! म त धन्‍न लडिन
Comments (0)

 

आम्‍बोवा [am‍bowa] ना. चमेरो bat
(sem. domains: 1.6.1.1.8 - चमेरा, 1.6.1.1 - स्‍तनधारी.)
Comments (0)

 

इप्‍टेप्‍बोक्‌ [ip‍ʈep‍bok‌] num चौबीस twenty-four
(sem. domains: 8.1.1 - अङ्क.)
Comments (0)

 

उगुङ्‌मा [uguŋ‌ma] ना. 1बोट plant, tree
(sem. domains: 8.1.6.1 - भाग.)
2स्रोत steam, torrent, downpour, spring, source, origin
(sem. domains: 8.3.7.3 - पूर्ण.)
Comments (0)

 

उघुङ्‌मा [ugʰuŋ‌ma] ना. 1बोट plant, tree
2रुख tree
Comments (0)

 

उपुङ्‌मा [upuŋ‌ma] ना. 1बोट plant, tree
(sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
2फेद root (of a tree)
(sem. domains: 8.6.2.1 - पिँध.)
Comments (0)

 

उफुप्‍पा साम्‍बोक्‌ [upʰup‍pa sam‍bok‌] ना. सेतो कोदो white millet (sem. domains: 6.2 - कृषि.)
Comments (0)

 

उभुङ्‌मा [ubʰuŋ‌ma] ना. 1रूख tree (sem. domains: 1.3.1.3 - नदी.) 2बोट plant, tree
(sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 8.1.6.1 - भाग, 8.3.7.3 - पूर्ण.)
3फेद root (of a tree)
(sem. domains: 8.6.2.1 - पिँध, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
4काण्‍ड
Comments (0)

 

उलुङ्‌ [uluŋ‌] ना. 1शरीर body, figure
2बाहिरी भाग 3बोक्रा rind, bark, skin of living things
Comments (0)

 

उहुँ [uhũ] क्रि.वि. काम गर्न नचाहेमा वा नपत्याएको अवस्‍थामा भनिने शब्‍द
Comments (0)

 

ओक्‍मा [ok‍ma] क्रि. 1बोक्रा छोडाउनु peel माके ओक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना टोॽवा॥ मकैको बोक्रा उकाउनु अति गाह्रो काम हो। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.) 2उकाउनु peel 3बास्‍नु to crow (of a cock), to make a noise (of a bird)
वा ओक्‍मा याप्‌मिचि लोङ्‌सा सुप्‍बेफाप्‍बे लिनिना॥ पोथी कुखुरा बास्‍नु मानिसहरूको लागी फलिफाप हुँदैन। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.)
4अल्‍झिनु to be obstructed, to be entangled, to be fastened up, to be distracted
5अल्‍झाउनु याना बाराङि कालोट्‌लोङ्‌ ओक्‍मा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ त्‍यो बारमा तिम्रो लुगा अल्‍झाउनु राम्रो हुन्‍छ।
Comments (0)

 

ओचेट्‌नु चेक्‍मा [otseʈ‌nutsek‍ma] क्रि.वि. राम्रो बोलचाल good communication (sem. domains: 3.5.1.1.7 - राम्रो बोल्‍नु.)
Comments (0)

 

ओछोम्‍बो [otsʰom‍bo] ना. 1सिरान (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ.) 2टुप्‍पो top, point tip, peak, summit
(sem. domains: 8.6.2 - शिखर, 8.6 - (वस्तु) का भागहरू, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू, 8.6.7 - अन्‍त्य.)
Comments (0)

 

ओलाटुबा [olaʈuba] ना. 1लाटो dumb, mute, speechless, dull, stupid, idiot, half-wit
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2बोलि नआउने
Comments (0)

 

ओहोॽवा [ohoʔwa] ना. 1बोक्रा bark of tree; rind (sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.) 2छाला skin, leather, tough skin of fruit, bark of tree
(sem. domains: 6.2.1.7.1 - नरिवल उमार्नु.)
Comments (0)

 

काखुबा [kakʰuba] ना. 1भारी बोक्‍ने a load carrier or bearer, porter (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.) 2भरिया a load carrier or bearer, porter
Comments (0)

 

काचेक्‍पा [katsek‍pa] ना. बोल्‍ने मान्‍छे speaker (sem. domains: 3.5.1.2.8 - जोड दिनु.)
Comments (0)

 

काछेम्‍बा [katsʰem‍ba] ना. बोलाउने
Comments (0)

 

काप्‍मा [kap‍ma] क्रि. 1आउनु (तलबाट) come (from down) (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.) 2खेलाउनु, बोक्‍नु carry
(sem. domains: 6.1.2.2.4 - प्रयोग भएको.)
Comments (0)

 

काप्‍मा लिना [kap‍ma lina] ना. 1बोक्‍न हुने (sem. domains: 6.1.2.2.4 - प्रयोग भएको.) 2ल्याउन हुने
Comments (0)

 

केङ्‌बोङ्‌मा [keŋ‌boŋ‌ma] क्रि. गिजा सुनिनु (sem. domains: 2.1.1.5 - दन्‍त.)
Comments (0)