Search results for "भोगेमाला"

भोगेमाला [bʰogemala] ना. धागोबाट बनेको माला विशेष गरि केटाले लगाउने garland (sem. domains: 5.4.1 - गहना.)
Comments (0)