Search results for "मिखुमा मेप्‍मा"

मिखुमा मेप्‍मा [mikʰuma mep‍ma] क्रि. धुवाँ लगाउनु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)