Search results for "मिहिमा"

आङ्‌मा मिहिमा [aŋ‌ma mihima] क्रि. प. 1सहन नसक्‍नु (sem. domains: 3.4.2.1.3 - घृणा, 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु.) 2उखेल्‍न नसक्‍नु
Comments (0)

 

खोप्‍मा मिहिमा [kʰop‍ma mihima] क्रि. प. चलाउनु नसक्‍नु (sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

मिप्‍मामिहिमा [mip‍mamihima] क्रि. सम्‍झन नसक्‍नु (sem. domains: 3.2.6.1 - बिर्सनु.)
Comments (0)

 

मिहिमा [mihima] 1वि. असफलता failure
(sem. domains: 6.1.3.3 - असफल.)
2क्रि. नसक्‍नु (sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)

 

मेट्‌मा मिहिमा [meʈ‌ma mihima] क्रि. प. जित्‍न नसक्‍नु (sem. domains: 3.4.2.1.4 - निराश भएको.)
Comments (0)

 

युमा मिहिमा [juma mihima] क्रि. प. 1पुर्याउन नसक्‍नु (sem. domains: 8.1.5.6 - झण्‍डै.) 2तल झर्न नसक्‍नु 3नपुग्‍नु
Comments (0)