Search results for "मुन्‍डुप्‍मा"

मुन्‍डुप्‍मा [mun‍ɖup‍ma] क्रि. 1बातचित गर्नु to talk (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 2सल्‍लाह गर्नु to discuss 3वार्ता गर्नु (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच.) 4गफ गर्नु 5कुरा गर्नु (sem. domains: 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)
Comments (0)