Search results for "मुप्‍मा"

मुप्‍मा [mup‍ma] क्रि. 1उडाउनु to fly, to blow up, to blow off
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.1.2 - हावा.)
2फुक्‍नु to blow, to kindle by burning, to blow
(sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 5.5.3 - आगो निभाउनु, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
Comments (0)