Search results for "मुम्‍मा"

निङ्‌ग्‍वा मुम्‍मा [niŋ‌g‍wa mum‍ma] क्रि. प. 1बिर्सनु to forget, to be out of memory
(sem. domains: 7.2.4.7 - बाटो हराउनु.)
2सम्‍झना नसक्‍नु
Comments (0)

 

मुम्‍मा [mum‍ma] क्रि. 1बिर्सिनु to forget, lose memory of (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.) 2नुहुनु to stoop, to bend down, to behave civilly and courteously
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)

 

मुम्‍माडिमा [mum‍maɖima] क्रि. 1बिर्सि जानु (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 8.4.6.2 - अतीत.) 2बिर्सनु to forget
Comments (0)

 

मुम्‍माडेमा [mum‍maɖema] क्रि. 1बिर्सी हिँड्‍नु (sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु.) 2बिर्सिनु
Comments (0)