Search results for "मुसिक्‌ मुसिक्‌"

मुसिक्‌ मुसिक्‌ [musik‌ musik‌] वि. मुस्‍कुराहट (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.)
Comments (0)