Search results for "मोज्‍जाना"

मोज्‍जाना [mod‍dzana] वि. 1राम्रो fine, lovely, beautiful, graceful, elegant, comely, well
(sem. domains: 3.5.1.2.8 - जोड दिनु, 8.3.7 - राम्रो.)
2असल good, excellent
(sem. domains: 4.3.1 - असल.)
Comments (0)

 

मोज्‍जाना डेन्‌ [mod‍dzana ɖen‌] ना. राम्रो स्‍थान good place (sem. domains: 8.5.3 - ठाउँमा हुनु.)
Comments (0)

 

आकि मोज्‍जा [aki mod‍dza] वि. 1राम्रो अवसर good opportunity खान्‍ना लाॽवामा हिसिक्‍मा आकि मोज्‍जाना टोॽवा आटुबुएसुए॥ तिमीले नाच सिकाउने राम्रो अवसरको काम पाएका छौ। (sem. domains: 6.1.2.9 - मौका.) 2कस्‍तो राम्रो नागा पिच्‍छाचि आकि मोज्‍जा छ्‌याम्‌ ओलोसे॥ यी केटाकेटीहरू कति राम्रो गीत गए।
Comments (0)