Search results for "याङ्‌छामा टुप्‍मा"

याङ्‌छामा टुप्‍मा [jaŋ‌tsʰama ʈup‍ma] क्रि. प. दुःख पाउनु to get pain, (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.)
Comments (0)