Search results for "याप्‍मा"

छ्‌याप्‍मा [tsʰ‌jap‍ma] ना. पिसाब urine
Comments (0)

 

मियाप्‍मा [mijap‍ma] 1ना. भुत्‍ते blunt, unsharpened
(sem. domains: 8.3.2.4 - भुत्ते.)
2क्रि. नलाग्‍ने हुनु
Comments (0)

 

याप्‍मा [jap‍ma] वि. धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु, 8.5.1.3.1 - माथि.)
Comments (0)

 

याप्‍मा खेप्‌ [jap‍ma kʰep‌] क्रि.वि. धेरै पल्‍ट many times (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)

 

याप्‍मा चोक्‍मा [jap‍ma tsok‍ma] क्रि. प. 1थुप्रो बनाउनु (sem. domains: 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.) 2धेरै गर्नु
Comments (0)

 

याप्‍मा रेप्‍मा [jap‍ma rep‍ma] क्रि. प. धेरै हाँस्‍नु
Comments (0)

 

याप्‍माङा [jap‍maŋa] क्रि.वि. धेरै पछि after long time
Comments (0)