Search results for "या"

आइया [aija] वि.बो. घोच्‍दा, लड्‍दा, दुख्‍दा उच्‍चारण हुने शब्‍द sound produced while piercing by something
Comments (0)

 

आक्‍खेरि [ak‍kʰeri] 1क्रि.वि. आखिर last, final, latter, finally, eventually, at last, at length, in the long run, want, need
काम्प्‍युटर चाहाबा लिनिनानुङ्‌ इन्‍नेट्‌निङ्‌ आक्‍खेरि चाहाबा लिना रैछौ॥ कम्‍प्‍युटर चाहिँदैन भनेर किनिन आखिर चाहिने रहेछ। (sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
2वि. अप्‍ठयारो ओफाबामेङा हाट्‌ले आङा आक्‍खेरिङि ठाइसाङे॥ पैसा नभएर आज म अप्‍ठयारोमा परेको छु।
Comments (0)

 

आक्‍ला [ak‍la] ना. लुगा झुन्‍ड्याउने ठाउँ hanger (sem. domains: 9.5.1.2 - साधन.)
Comments (0)

 

आँट्‌याँ [ãʈ‌jã] ना. आँट dare, courage, bravery, dare, encourage
Comments (0)

 

आँट्‌याँ चोग्‍मा [ãʈ‌jã tsog‍ma] क्रि. प. आँट गर्नु make bold (sem. domains: 3.2.7.1 - आशा, 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)
Comments (0)

 

आत्त्याँ [attjã] ना. आत्‍तिनु to be nervous, to frighten, to panic
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु.)
Comments (0)

 

आत्‍याँ लिमा [at‍jã lima] क्रि. प. आत्‍तिनु to be nervous, to frighten, to panic
(sem. domains: 3.4.2.4 - डराउनु, 3.4.2.2.2 - आत्तिएको.)
Comments (0)

 

आन्‍याँ [an‍jã] सर्व. 1हामी we
ना ठेना पाङ्‌म्‍बाक्‌ आन्‍याँ आठपहरिया छोङ्‌बाचि छुम्‍माना पाङ्‌ ए॥ यो ठूलो घर चाहिँ हामी आठपहरिया जातिहरूको भेला घर हो।
2हाम्रो our; ours
ना ठेट्‌युगेट्‌ना आन्‍याँ बेङ्‌सि ए॥ यो देखिएको हाम्रो खेत हो।
Comments (0)

 

आन्‍याना [an‍jana] सर्व. हाम्रो our; ours
Comments (0)

 

आप्‍पे सिमा [ap‍pe sima] क्रि. प. आत्‍म हत्या गर्नु to kill ourself, suicide (sem. domains: 4.3.4.4.1 - स्‍वार्थी, 2.6.6.1 - मार्नु.)
Comments (0)

 

आप्‍मा [ap‍ma] क्रि. 1हान्‍नु to hit, to smite, to give a blow to, to strike, to shoot
फिट्‌काउलिङा कुप्‌येट्‌ना वा आप्‍मा लिनिना॥ गुलेलीले ओथारोमा भएको कुरालाई हान्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 3.2.2.6 - महशुस गर्नु.)
2आउनु to come
खान्‌ पाङ्‌डाड्‌बा चोक्‍ङा आप्‍मा कोन्‌यक्‌॥ तपाई पितृ पूजा गर्न आउनु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3ल्याउनु to bring, to fetch
भिरगाउङिना साम्‍बोक्‌ बिबारेङे छोङ्‌सिङा आप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भिरगाउँको कोदो बिहिबार हाटमा बेच्‍न ल्‍याउनु पर्छ। (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.)
Comments (0)

 

आप्‍मालिक्‌ [ap‍malik‌] ना. कपास फट्‌काउने साधन
Comments (0)

 

आयाबा [ajaba] ना. टिमुर kind of hot spice (like black pepper)
(sem. domains: 5.2.3.3.3 - मसला.)
Comments (0)

 

इन्‍माडेमा [in‍maɖema] क्रि. 1हुत्‍त्याउनु to fling, to hurl (out, down, in), to throw away, to lay aside
(sem. domains: 8.5.2.6 - देखि, बाट, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु.)
2ठेलि पठाउनु
Comments (0)

 

इम्‍माडिमा [im‍maɖima] क्रि. 1हुत्‍त्‍याउनु to throw away, to cast away, to reject, to lay aside, to discard
(sem. domains: 8.5.2.6 - देखि, बाट, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु.)
2ठेलि पठाउनु
Comments (0)

 

इम्‍मायाक्‍मा [im‍majak‍ma] क्रि. 1थलो पर्नु (sem. domains: 2.5.1 - बिरामी, 2.4.2 - कमजोर.) 2सुतिरहनु to be sick
Comments (0)

 

उफारा [upʰara] ना. 1उपियाँ flea
वालोङ्‌डाङ्‌ङि उफारा उलिसेसे॥ कुखुराको खोरमा उपियाँ भएका छन्‌।
2आधा half
ठिक्‌ राङ्‌ उफारा चोक्‍मा लोङ्‌सा लेग्‍मा कोन्‌युक्‌॥ एक रुपैयाँ आधा बनाउनुको लागी साट्‌नु पर्छ।
Comments (0)

 

उयाक्‌चिक्‌ [ujak‌tsik‌] वि. 1त्यस्‍तै हो 2यस्‍तै हो
Comments (0)

 

उयाक्‌छिक्‌ [ujak‌tsʰik‌] वि. त्यस्‍तै हो (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
Comments (0)

 

उयाङ्‌गुलाट्‌ [ujaŋ‌gulaʈ‌] ना. 1कनिका bits of rice chipped off during husking, tiny pieces of grain
2च्याख्‍ला
Comments (0)

 

उयाङ्‌गुलुक्‌ [ujaŋ‌guluk‌] ना. 1कनिका bits of rice chipped off during husking, tiny pieces of grain
(sem. domains: 6.2.2.3 - खेत मल्नु.)
2च्याख्‍ला
Comments (0)

 

उयाङ्‌ग्‍वाट्‌ [ujaŋ‌g‍waʈ‌] ना. 1च्याख्‍ला tiny pieces of grain 2कनिका bits of rice chipped off during husking, tiny pieces of grain
Comments (0)

 

उयामुङ्‌ [ujamuŋ‌] ना. जुँगा moustache, whiskers
(sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
Comments (0)

 

उलुवाट्‌ [uluwaʈ‌] ना. 1दाना seed, food for animals and birds
(sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना.)
2बियाँ whole paddy remained unhusked in husked rice, seed
3गेडा (sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
Comments (0)

 

उसियाक् [usijak] क्रि. मरोस्
Comments (0)