Search results for "योक्‍मा"

ठुरुठुरु योक्‍मा [ʈʰuruʈʰuru jok‍ma] क्रि. प. काम्‍नु to shiver, to quiver, to waver, to tremble
Comments (0)

 

योक्‍मा [jok‍ma] क्रि. 1काम्‍नु to shiver, to quiver, to tremble
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 3.4.2.1.7 - धक्‍का.)
2तर्सिनु 3चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion
4थर्किनु (sem. domains: 1.2.1.7 - भुइँचालो.)
Comments (0)

 

योक्‍मा सिमा [jok‍ma sima] क्रि. प. 1तर्सिनु (sem. domains: 7.5.1.3 - विशेष.) 2तर्सनु to get frightened, to be alarmed
Comments (0)

 

योक्‍मा सेप्‍मा [jok‍ma sep‍ma] क्रि. प. तर्साउनु frighten, threaten
(sem. domains: 7.5.1.3 - विशेष.)
Comments (0)