Search results for "योङ्‌मा"

माङ्‌योङ्‌माना [maŋ‌joŋ‌mana] वि. बार्ने
Comments (0)

 

योङ्‌मा [joŋ‌ma] क्रि. 1केलाउनु to remove impurities (as from grains, pulse, etc.), to sift, to sieve
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु.)
2चाल्‍नु to sift
Comments (0)