Search results for "राम्‍ना"

राम्‍ना [ram‍na] ना. 1खस्रो coarse, rough, rugged
(sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.3.4 - चम्‍किलो.)
2चाम्रो tough, dry and hard, stiff
(sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)
Comments (0)